Smaila įkotė suformuota ruošinio proksimaliniame gale vidutinio dydžio nuožulniu retušu, o kuprelė reverse pašalinta plokščiu retušu PiiMaurene, , piic. Ruošiant skaldytinius ir juos toliau eksploatuojant naudota pusiau kieto ir minkšto skėlimo technika. Per pastaruosius 15 metų suintensyvėjus akmens amžiaus laikotarpio tyrimams buvo tyrinėta ir keliolika Svidrų kultūros gyvenviečių. Apie tai, jog Bratoniškių-1 gyvenvietėje buvo keletas vėlyvojo paleolito aikštelių, užsimena ir R. Pastaroji užbaigė Mazovijos ciklą" ir priskirta jau mezolito epochai.

Tad nenuostabu, kad ji pasižymi ir įspūdinga tyrimų istorija, kurią, deja, šiame darbe aptarti galėsime tik probėgomis. Jiems analogijų ieškota Prancūzijos ir Vokietijos urvinėse gyvenvietėse. Tačiau tik XX a ajame dešimtmetyje lenkų archeologai sukūrė keletą šios kultūros periodizavimo sistemų paremtų tipologiniais samprotavimais apie gyvenviečių topografinę padėtį ir vietovės geologinius bei titnaginius inventorius.

  • Nekoreguojami - FTMC
  • Aš esu išpūstas iš darbo

Krukovvski, analizuodamas šalia Varšuvos aptiktų gyvenviečių Šwidry Melkie I ir II, Phtdy, Nowe Brodno titnaginius kompleksus su gausiais įkotiniais antgaliais, išskyrė atskirą vėlyvojo paleolito Svidrą industriją.

Pavadinimas kilo nuo Šwiderupės vardo, kuri šalia Šwidry Wielkiegyvenviečių komplekso įteka į Vyslą Krukovvski, ; b. Kitas lenkų archeologas L. Savvicki išplėtė Svidrų industrijos ribas, įtraukdamas į ją visus kompleksus su įkotiniais ir šoniniais strėlių antgaliais Savvicki, ; ; Nuo to laiko pavadinimas Svidrų kultūra" plačiai prigijo ir buvo aptariamas J.

Clark Clark,p. Kozlovvski Kozlovvski L. Šis terminas plačiau buvo paaiškintas vėlesniuose darbuose, o jo turinys" suprantamas kaip lygiavertis S. Krukovvski išskirtam Svidrui Kozlovvski L. Vėliau šis tyrinėtojas savo požiūrį į Chvalibogovicų ir Svidrų kultūras išdėstė m. Krukovvski archeologinėje literatūroje vartoja keletą artimų Svidrui industrijų - tai vadinamoji plūdinė Krukowski,svidrinė-azilinė Krukovvski, b; ir boreckinė Krukovvski, industrijos m.

Savvicki pateikė pirmą Svidrų kultūros periodizavimo sistemą.

Čia Svidrų III industrija priskirta jau epipaleolitui mezolitui. Po kiekvienos jų sekė lokalios vietinės industrijos su aziliniaistardenuaziniais, svidriniais, clivalibogoviciniais ir galiausiai epipaleolitinės su tardenuaziniais virtual dating isochron sertifikatas.

Be to, datuojant gyvenvietes buvo pasitelkiami ir geologiniai-geomorfologiniai duomenys apie upių slėnių raidą ir eolinius procesus, pastariesiems analogus nurodant iš Prancūzijos ir Danijos teritorijų. Skirtingai nuo L. Kozlovvski, L. Savvicki Chvalibogovicų industriją su smulkiais įkotiniais antgaliais nagrinėjo atsietai nuo Svidrų kultūros Savvicki, Jis manė, jog Svidrų kultūra susiformavo Nowy Mlyno industrijos, paveiktos Szeletos, pagrindu, kur pirmosios kilmės ieškota grimaldinėse tradicijose Savvicki,p.

Tuo tarpu Chvalibogovicų industrija, nors ir turėdama didelį kiekį įkotinių antgalių, analogiškų tokiems pat dirbiniams iš Svidrų II ir III industrijų, pasižymi ir tardenuazinių mikrolitų gausa: ašmenėliai su sparneliais" ten pat, lent.

XXIIįstrižai nusklembtu galu ten pat, lent. XXII ir ilgi trikampiai ten pat, lent. XXII ; maža ir skeltinių gremžtukų, beveik nerandama rėžtukų. Taigi Chvalibogovicai savyje vienija vietinius svidrinius ir svetimus grimaldinius elementus.

Savvicki atsargiai teigia, jog Chvalibogovicų industrija tikriausiai susijusi su naujų gyventojųbanga ir todėl nelaikytina vietiniu evoliuciniu Svidrų kultūros vystymosi etapu, kaip jos negalima susieti virtual dating isochron sertifikatas NowyMlyn industrija Savvicki, Krukovvski Krukovvski,tačiau jo periodizacija irgi pagrįsta tipologine inventoriaus analize.

Mazovijos ciklo" terminą tyrinėtojas suskirsto į 5 nuoseklius etapus industrijas : Svidrų, Vygliandų, Plūdų, Gulyno ir Tamovos. Pastaroji užbaigė Mazovijos ciklą" ir priskirta jau mezolito epochai. Ji turėtų būti identiška Aziliiu ten pat.

  1. Padėti rašyti savo pažinčių anketą
  2. Torrent dating website
  3. Ave maria pažintys internete
  4. Pažintys wwe santykiai 2021
  5. Zubovas, "Konstanta 42".
  6. Vyksta lėtai o pažintys

Krukovvski pasiūlyta Svidrų kultūros periodizacija vėliau buvo plačiai naudojama daugelio Lenkijos archeologų, o atsižvelgiant į naujausių tyrimų rezultatus ir koreguojama Chmielevvski, ; Schild, Pavyzdžiui, R.

Schild, remdamasis antgalių tipologija ir tarnovinių elementų trumpų proporcijų gremžtukų ir rėžtukų pasireiškimu, iš S.

Krukovvski schemos pašalino Tamovos etapą, kuris įvardytas kaip savarankiškas kultūrinis darinys. Tiek Virtual dating isochron sertifikatas.

Savvicki, tiek ir S. Krukovvski pasiūlytos schemos XX a. Taute Svidrinio rato" klasifikacija paremta tiek Lenkijos, tiek ir Lietuvos kompleksų analize.

SVIDRŲ KULTŪRA LIETUVOJE

Išskirti 5 Svidrų kultūros raidos etapai, datuojami Aleriodu-Preborealio pradžia Taute,p. Rusijos ir Baltarusijos archeologai net sukūrė keletą svidrinių gyvenviečių periodizacijos modelių atskiriems regionams Typnna, ; ByfltKO, Tačiau visos šios schemos, kaip minėta, rėmėsi paviršinės medžiagos tipologine analize ir visų pirma aksioma tapusiu L. Savvicki teiginiu apie svidrinių antgalių raidą nuo su neišskirta prie su išskirta įkote formų Savvicki, Situacija iš esmės pradėjo keistis tik pradėjus didelių daugiasluoksnių kompleksų tyrimus m.

Schild m. Šių tyrimų dėka kiekviename iš paminklų buvo išskirta po keletą vienalaikių ir tipologiškai švarių aikštelių su Mazovijos ciklo dirbiniais, o kai kurios iš jų net buvo datuotos C u metodu. Pavyzdžiui, Calowanie komplekse datuotos 3 Mazovijos ciklo atskiros aikštelės-sluoksniai, o Witow - vienas.

Gautas datas visiškai patvirtino stratigrafiniai pastebėjimai ir palinologiniai tyrimai. Pasirodo, jog visas Mazovijos ciklas, arba Svidrų kultūra, egzistavo ir vystėsi tik Driaso III periodo ribose, kuris truko apie metų, bei pačioje Preborealio pradžioje.

Nekoreguojami

Pasikeitusi Svidrų chronologija lėmė ir naują požiūrį į šios kultūros genezę bei raidą, kuri yra plačiai išdėstyta R. Schild darbe Schild, Tuo tarpu iki tol daugelis tyrinėtojų Svidrų kultūros egzistavimą datavo kur kas ilgesniu laikotarpiu - nuo 2 iki 10 tūkstančių metų Savvicki,p.

Pirmą kartą apie Lietuvoje rastus Svidrų kultūros radinius, aptardamas Kašėtų, Grybašos ir kt. Antonievvicz Antonievvicz,p.

  • SVIDRŲ KULTŪRA LIETUVOJE - PDF Free Download
  • Uae pažintys programos

Seniausius Lietuvoje rastus titnago radinius šiai kultūrai priskiria ir J. Puzinas Puzinas,p bei R. Rimantienė, publikuodama pirmųjų etaloninių gyvenviečių medžiagą Jablonskytė, a; b. Po II pasaulinio karo tarp Lietuvos archeologų įsivyrauja kai kurių Rusijos akmens amžiaus specialistų reiškiama nuomonė, jog į rytus nuo Lenkijos rasti Svidrų kultūros paminklai nėra ankstyviausieji, o greičiausiai priklauso mezolito laikotarpiui.

Tolesni Svidrų kultūros tyrinėjimai Lietuvoje siejami su R. Rimantienės darbais. Ji XX a. Rimantienė Lietuvos teritorijoje išskiria 2 Svidrų kultūros grupes-bangas.

kas yra vidutinis online pažinčių amžius quebec city online pažintys

Pirmajai - ankstyvajai - priskiriami strėlių antgaliai su neišskirta įkote vadinamieji karklo lapo fonnoso antrajai - vėlyvajai - su ryškiai išskirta įkote PiiMaiiTene,c.

Be to, papildomai yra išskiriama hibridinių kultūrų grupė, kurioje pagal inventoriuje dominuojančius kultūrinius elementus skiriama arba Svidrų kultūra su Madleno įtaka, arba Madleno kultūra su Svidrų įtaka PiiMairreiie,c.

Panašus Svidrų kultūros raidos modelis pateiktas ir vėlesniuose tyrinėtojos darbuose Virtual dating isochron sertifikatas,p ;p. Rimantienė, pasiduodama lenkų L. Savvicki ir S. Krukovvski bei rusų tyrinėtojų nuomonei, Svidrų kultūros dirbinių tolesnę raidą mato ir mezolitiniuose bei neolitiniuose ar net žalvario amžiaus pradžios paminkluose, kurią iš Svidrų kultūros perėmė Epipaleolito bei abi mezolitinė ir neolitinė Nemuno kultūros.

Todėl tarp šio laikotarpio paminklų gausiai aptinkama įkotinių strėlių antgalių, įvairių didelių ir ilgų rėžtukų bei gremžtukų, dvigalių skaldytinių su įstrižomis aikštelėmis irt. Rimantienė, ; ; a; b; c.

pažintys ultragarsu 7 savaites jūs turėtumėte pabandyti online dating

Per pastaruosius 15 metų suintensyvėjus akmens amžiaus laikotarpio tyrimams buvo tyrinėta ir keliolika Svidrų kultūros gyvenviečių. Šio darbo autorius daugelyje straipsnių yra aptaręs Pasienių-1 pažinčių svetainė atsargos medžiagą Šatavičius, a; d; cvėlyvosios Svidrų kultūros problematiką Šatavičius, bei vėlyvojo paleolito kultūrinį-chronologinį periodizavimą Šatavičius, 3 lš.

Savo disertacijoje apie Svidrų kultūros vėlyvąjį etapą rašo ir T. Ostrauskas Ostrauskas, co viename iš Lietuvos archeologijos" tomų publikuoja Kabelių- 2 gyvenvietės medžiagą bei, remdamasis Lenkijos ir Ukrainos tyrinėtojais, trumpai apibūdina pagrindinius Svidrų kultūros tipologinius bei technologinius kriterijus, pateikia preliminarų datavimą Ostrauskas, a; b.

Profesionaliosios egiptologijos pradininkė Lietuvoje dr. Marija Rudzinskaitė-Arcimavičienė

Pastaraisiais metais tyrimai pradėti ir keletoje naujų gyvenviečių, kuriose išsiskiria ir ženklūs Svidrų kultūrai priskirtini horizontai. Tai Rėkučių-1 Švenčionių r.

greitasis pažintys įvykiai chandler az trečiasis pagrindas prasmė pažintys

Tačiau šių objektų tyrimai dar nebaigti, medžiaga nesusisteminta, tad ir apibendrinamojo pobūdžio darbų kol kas nėra publikuota. Be to, nemažai naujų gyvenviečių ir radimviečių aptikta įvairių žvalgymų metu Lazdijų Druskininkų ir Varėnos rajonuose.

Svidrų kultūros kompleksai aptinkami visoje Lietuvos teritorijoje. Ypač didele jų gausa išsiskiria piečiau Neries ir Nemuno linijos esanti Lietuvos dalis. Dar keletas didesnių santalkų atsekama Šventosios žemupio, Žeimenos aukštupio ir vidurupio baseinuose, Biržulio ežervietės pakrantėse.

Likusioje mūsų šalies dalyje dėl archeologinių tyrimų stokos ir netolygaus ištirtumo Svidni kultūros gyvenviečių ir pavienių radinių aptinkama ženkliai rečiau.

K. Zubovas, "Konstanta 42". Kąsnelis Visatos CCCLXXXV

Ypač tai pasakytina apie Šiaurės Lietuvą ir pajūrio žemumos ruožą kur šiuo metu tėra žinomos tik kelios radimvietės 1 pav. Nors Svidrų kultūros objektai Lietuvoje tyrinėjami jau geras virtual dating isochron sertifikatas metų, tačiau platesnių medžiagos pateikimui ir analizei skirtą darbų iki šiolei nebuvo, tad šiame darbe bus bandoma tai padaryti. Žemiau pateikiami Svidrų kultūrai priskirtinų keleto pagrindinių objektų aprašai, kartu trumpai nusakant paminklo lokalizaciją titnago radinių apdirbimo techniką ir rastus dirbinius.

Didelio Svidrų kultūros gyvenviečių komplekso būta Eiguliuose Kauno m. Gyvenvietės buvo išsidėsčiusios ant Neries kairiojo kranto antros ir trečios viršsalpinės terasos, į šiaurę nuo Eigulių Klcboniškio kapinių, dabartinės Klaipėdos-Vilniaus magistralės ir jos atšakų į Jonavos ir Kleboniškio gatves žiede m į rytus nuo Šiaurinio tilto. Taigi Eigulių gyvenviečių kompleksas beveik visiškai sunaikintas tiesiant minėtus kelius. Pirmą kartą apie čia aptinkamus radinius užsimena F.

Pokrovskij riokpobcki, Vėliau ši vietovė pažymėta ir P. Tarasenkos paruoštame Lietuvos archeologiniame žemėlapyje Tarasenka,p. Kadangi gyvenviečių teritorijos buvo nuolatos ardomos žmogaus ir gamtos, tad ajame dešimtmečiais jos tyrinėtos Kauno M.

Čiurlionio dailės muziejaus vad.

G. Račiukaitis ir K. Regelskis gavo Japonijos patento sertifikatą

Ji ir paskelbė daugumą tiek paviršiuje, tiek ir tyrimą metu rastų radinių, kurie priskirti 4 atskiroms aikštelėms A, B, C ir D ilgjiouckiite-pumautehe,c. Toliau aptarsime tiktai B aikštelės radinius. B aikštelė buvo pietvakarinėje komplekso dalyje, tarp Eigulių kapinių ir dabartinės automagistralės, į rytus nuo Jonavos gatvės.

Jai parinkta nedidelės kalvelės ant antros viršsalpinės Neries terasos vakarinė-šiaurės vakarinė pašlaitė.