Neringa Valaitytė siekia atskleisti metalistų subkultūros struktūrą ir vertybes, analizuodama jų laikraštėlius, vadinamus zinais. Dažniausiai transgresyvus subjektas yra žaidžiantis, laisvas asmuo. ISBN Šis idealus tapatumas suprantamas kaip idealaus aš mentalinis paveikslas.

Rimas Vaišnys Grupė kaip dinaminė sistema: nuo ko pradėti? Rimas Vaišnys, Egidija Ramanauskaitė Pamokos, įgytos pažvelgus pro rakto skylutę į hipių rojų Rimas Vaišnys Pamokos, įgytos pažvelgus pro rakto skylutę į Lietuvos hipių rojų Rimas Vaišnys Grupių elgesio modeliavimo link: naujieji pagonys Klausimynas Visuomenė ir gyvenimo stiliai Problematika aktuali ir Lietuvoje, ir visame posovietiniame regione, nes čia dar nesusiformavusios šių tyrimų tradicijos.

Leidinio tikslas aktyvinti įvairių sričių grupių tyrinėtojų bendravimą, taip pat tarpdisciplininius tyrimus, integruojant socialinių, humanitarinių bei tiksliųjų mokslų žinias.

Grupės ir aplinkos: tyrimų problemos Didžioji dauguma šio leidinio autorių dalyvavo VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūros tyrimų centro inicijuotuose subkultūrinių grupių tyrimų ir studijų projektuose, kur ir buvo suformuluotos tyrimų problemos 1.

Dabartinės visuomenės grupių tyrimai padeda suprasti jos būseną. Visuomenės ir kultūros fragmentacijos procesai yra susiję su augančiomis socialinėmis įtampomis, kurios kyla dėl skirtingų vertybių, požiūrių, ideologijų, etninių papročių, religinių įsitikinimų.

Šiuos procesus greitina naujoje ES erdvėje aktyvėjanti migracija, taip pat intensyvėjantis bendravimas, ypač komunikacija internetu, suteikianti naujų žinių, prisidedanti prie bendravimo normų ir kultūrinių išraiškų kaitos.

greitasis pažintys wheaton il

Individams ir grupėms sąveikaujant su aplinkomis, susidaro sąlygos formuotis naujo pobūdžio socialinėms galioms, kurios skatina atsirasti naujus socialinius ir kultūrinius darinius mikrogrupes ar net socialinius sąjūdžius.

Pastarųjų elgesio tyrimai, taip pat jų kultūrinių praktikų sklaida yra susijusi ir su mokslo, ir su praktiniais socialinių įtampų mažinimo, tolerancijos ugdymo uždaviniais. Į dabarties posovietinių šalių įskaitant Lietuvos kultūrą žvelgiame kaip į heterogenišką darinį, kuriame formuojasi, veikia, išnyksta ir vėl iš naujo atsiranda bendraujančių individų grupės.

Individų poreikį bendrauti su bendraminčiais natūralu laikyti visuomenę charakterizuojančiu faktoriumi. Tyrėjai siekia suprasti, kaip, kokioms aplinkybėms esant ir kokios formuojasi visuomenės grupės, kaip jos veikia, transformuojasi vienos į kitas, kokį poveikį grupių nariams daro išorinė socialinė aplinka, bendravimas su kitomis grupėmis, kaip jos priima savo sprendimus, kokie tapatybių modeliai, subkultūriniai gyvenimo stiliai formuojami.

Logika ir jos taikymas, ir logikos operatoriai[IQ!!].

Grupių elgesio tyrimų problemoms spręsti naudinga pasitelkti naujausius dabarties socialinių bei gamtos mokslų pasiekimus, atlikti ilgalaikius empirinius tyrimus, kaupti žinias ir jas sisteminti bei lyginti, ieškant individų ir grupių elgesio savitumų bei dėsningumų.

Keičiantis visuomenei, šie klausimai nepraranda aktualumo ir nuolat papildomi naujais. Rinkinio autoriai ir sandara Rinkinyje spausdinami patyrusių ir pradedančiųjų tyrinėtojų straipsniai, parengti studijuojant doktorantūroje, taip pat magistro ir bakalauro tezių pagrindu. Juose galima matyti pirmuosius besiformuojančius tyrimų įgūdžius, atsiskleidžiančias jaunųjų tyrėjų vertybes.

Šiame rinkinyje spausdinami Lietuvos ir Latvijos autorių darbai. Rimas Vaišnys. Teorija ir metodologija Rinkinio straipsniai darbas dating website į tris dalis.

Pirmąją dalį Teorija ir metodologija pradeda Jūratės Černevičiūtės straipsnis, skirtas tapatumo kūrimo populiariojoje kultūroje klausimams. Straipsnyje atsispindi popkultūros tyrimų tendencijos, šiuo metu taikomos analizės prieigos, todėl jis yra vertingas šiam rinkiniui, kuriame analizuojamos grupės oponuoja kultūros standartams.

Originalus yra Gintauto Mažeikio straipsnis, skirtas netikėtai novatoriškai temai, kurią autorius pavadino ekonomikos subkultūrizacija.

greitasis pažintys wheaton il

Straipsnyje pateikiama daug įdomių filosofinių bei antropologinių įžvalgų, bandančių išskirti ir paaiškinti subkultūrinius dabarties 8 9 ekonomikos reiškinius. Buivydo, E. Ramanauskaitės ir J. Vaišnio straipsnius priskirtume subkultūrinių grupių dinamikos tyrinėjimų krypčiai. Vaišnio iniciatyva subkultūrinių grupių tyrimams pradėta taikyti dinaminių sistemų teorijos prieiga, kur pateikiamas naujas sistemos apibūdinimas, suteikiantis galimybę tyrėjui laisvai rinktis tyrinėjamą sistemą taip, kaip jis mato, suvokia ir nori interpretuoti socialinį reiškinį.

  1. Я полагаю, наступит день, придет сюда другой какой-нибудь художник и сотворит что-то еще более прекрасное.
  2. GRUPĖS IR APLINKOS GROUPS AND ENVIRONMENTS - PDF Free Download
  3. Kas yra ezra pažintys miller 2021
  4. Комната его находилась почти на основном уровне города, и через короткий проход он попал на спиральный спуск, ведущий на улицу.
  5. Он глянул на табло и несколько удивился -- надпись гласила: Лиз.
  6. GRUPĖS IR APLINKOS GROUPS AND ENVIRONMENTS - PDF Free Download
  7. Dienoraštis - ofisera.lt

Pasirinktos funkcijos suteikia galimybę natūraliai ir daugiaplaniškai aprašyti tiriamą reiškinį, laikantis aprašymo logikos ir nuoseklumo. Atvejo studijos Šioje dalyje spausdinami tyrinėjimai, kurių autoriai pateikia išsamią tiriamos grupės analizę, grindžiamą stebėjimų duomenimis, arba analizuoja pasirinktą sąvoką, gilina greitasis pažintys wheaton il diskursą, tyrinėdami aktualų socialinį reiškinį.

Rasa Indriliūnaitė pateikia Kauno miesto benamių, buvusių nuteistųjų subgrupės tyrimą, siedama jį su kriminalinės subkultūros kontekstu. Straipsnyje analizuojamas šių benamių gyvenimo būdas, jų patirtys, jų integracijos į visuomenę problemos, susijusios su neigiamu visuomenės požiūriu.

Reda Šatūnienė lygina Lietuvos ir Vakarų pankų vertybes, ideologijas bei saviraiškas.

Mano įrankiai

Kitokio pobūdžio yra Jānio Priede darbas, kuriame susiejama religijotyros bei socialinių tyrimų metodika ir problematika: pateiktos skirtingų Rericho pasekėjų grupių Latvijoje tyrimų išvados, aptariamos grupėse kylančios tautinio ir kultūrinio tapatumo problemos, šios grupės lyginamos su pagoniškos pasaulėžiūros dievturiais. Neringa Valaitytė siekia atskleisti metalistų subkultūros struktūrą ir vertybes, analizuodama jų greitasis pažintys wheaton il, vadinamus zinais.

Aurelija Drevel pateikia interneto bendruomenės tyrimą, kuriam autorė originaliai taiko stebėjimo dalyvaujant interneto svetainėse bei žaidimuose metodą. Straipsnyje atskleidžiamas virtualaus bendravimo originalumas, skirtumai nuo įprasto bendravimo grupėje, analizuojamas virtualios bendruomenės dalyvių elgesys, bendravimo poveikiai.

GRUPĖS IR APLINKOS GROUPS AND ENVIRONMENTS

Marijos Miselytės straipsnis Jaunimo subkultūrų moralinių sprendimų kompetencijos ypatumai yra originalus subkultūrinių grupių tyrimams taikomu metodu.

Autorė bando taikyti Georgo Lind o moralinių sprendimų testą gotų ir skustagalvių grupių nariams. Straipsnyje keliama mintis, jog moraliniai sprendimai yra reikšmingas jaunimo subkultūrinių grupių formavimosi faktorius. Etnografiniai tyrimai Šioje dalyje spausdinami straipsniai, kurių autoriai pateikia konceptualiai susistemintus tyrimų duomenis, surinktus jų atliktuose grupės lauko tyrimuose.

GRUPĖS IR APLINKOS GROUPS AND ENVIRONMENTS

Tokio 9 10 Grupės ir aplinkos 1 pobūdžio tekstai pasižymi gausia empirine medžiaga ir skaitytojui atskleidžia natūralias grupių narių perteiktas vertybes, pasaulėžiūras, bendravimą grupėje ir su aplinka, greitasis pažintys paris gratuit fille, jų narių keliamas problemas. Donata Petružytė perteikia Kariotiškių sąvartyno gyventojų buities ir bendravimo ypatumus, aprašo jų subkultūrinio gyvenimo bruožus.

greitasis pažintys wheaton il

Straipsnyje parodoma žmonių buitis, jų darbo pobūdis, bendravimas, santykiai su aplinka. Eglės Žibinskaitės analizuojama sporto subkultūra Lietuvoje dar gana retai nagrinėjama.

Žibinskaitės VDU merginų krepšinio komandos žaidėjos ir Etnologijos katedros bakalaurės etnografinis darbas įdomus ne tik dėl temos naujumo.

The player has an equal chance of initially selecting the car, Goat A, or Goat B.

Straipsnio autorės tekste matyti bandymas kalbėti apie universiteto bendruomenės vertybes, tarp kurių vieną svarbesnių vietų turėtų užimti sportas. Agnė Petrusevičiūtė tyrinėjo metalo muzikos subkultūrinę bendruomenę.

Remdamasi stebėjimų bei dalyvių pateiktais duomenimis, autorė aprašo keturis pagrindinius metalo muziką apibūdinančius elementus: muziką, įvaizdį, pasaulėžiūrą ir gyvenimo būdą. Šis straipsnis suteiks daug naudingos informacijos tiems, kurie iki šiol nepažįsta metalistų subkultūros ir nori įgyti apie ją žinių. Šiame leidinyje ir ateityje bus spausdinami įvairių mokslo krypčių autorių tekstai, analizuojantys mažąsias visuomenės grupes.

Jis atviras skirtingiems metodologiniams požiūriams, tarpdisciplininiams ieškojimams. Tikimės, kad leidinys Grupės ir aplinkos bus naudingas ir patrauklus ne tik akademiniams skaitytojams, bet ir socialinio greitasis pažintys wheaton il, kultūros, švietimo darbuotojams. Rėmėjai Pasinaudojus proga norėtųsi padėkoti ES struktūriniams fondams jų valdybai prie Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijoskurių lėšomis buvo surengti seminarai ir konferencija Visuomenė ir gyvenimo stiliai: savi ir nesvetimitaip pat išleista pirmoji šios serijos knyga.

greitasis pažintys wheaton il

Projekto metu buvo surengti akademiniai kultūriniai forumai, kuriuose turėjo galimybę bendrauti ir pasidalyti žiniomis tyrėjai, subkultūrinių grupių ir plačiosios visuomenės atstovai. Tokios patirtys padeda vieniems kitus pažinti ir ugdyti tarpusavio supratimą bei toleranciją.

The issues involved are relevant for Lithuania and the entire post- Soviet region, where such research traditions have not yet formed. The objective for this series is to activate joint work by researchers who are studying the behaviours of different groups in different social environments as well as interdisciplinary studies that integrate methods used in the social sciences, humanities and the hard pažinčių svetainė max. Groups and Environments: Research issues Most of the authors of this publication participated in the subcultural group research and studies projects initiated by the Centre for Cultural Greitasis pažintys wheaton il, Faculty of Humanities of Vytautas Magnus University.

This is where the research issues were formulated. Processes of community and cultural fragmentation are related to growing social tensions caused by differing values, outlooks, ideologies, ethnic customs and religious faiths. Such process are accelerated by the more and more active migrations in the new areas of the European Union as well as the more and more intensive interactions especially communications greitasis pažintys wheaton il Internet, which provides new information contributing to changes in the standards for relationships and cultural expressions.

As individuals and groups interact with environments, conditions form for new types of social powers which prompt discoveries of pažintys santykius darbe social and cultural assemblages microgroups or even social movements.

greitasis pažintys wheaton il

The view taken here on the present culture of post-soviet countries, including Lithuania, is that it is a heterogeneous making within which interacting groups of individuals form, act, disappear and reappear anew. They interact via networks greitasis pažintys wheaton il do not form stable, long-lasting communities, whereas others are the opposite; they gather in stable groups of like-minded persons who offer spiritual and physical security.

It is natural to consider that the need of individuals to associate with persons who think similarly is a factor characterising a society. What the researchers are attempting to understand are how, under what circumstances and what kinds of community groups form as well as how they act and transform from one into another, how an external social environment influences a group s members, how they interact with other groups, how they make decisions and what sorts of identity models and subcultural lifestyles are forming.

As more and more tensions arise in a community interethnic, interracial, interreligious conflicts not only do lifestyle subcultural groups form but also groups that are threatening to society whose behaviours are not always easy to foresee. For resolving issues in researching group behaviour, it is helpful to make use of the latest achievements in the social and natural sciences, perform long term empirical research, accumulate information, then systematise and compare the information in the search for the originalities and greitasis pažintys wheaton il in the behaviours of individuals and groups.

As society changes, such issues do not lose their relevancy; new ones constantly supplement them. Authors and structure of the collection The articles in this collection are by experienced and by young researchers written over the course of participation in the research projects, some for doctoral studies and some on the bases of masters and bachelors theses.

The first issue publishes works by authors from Lithuania and Latvia. The articles of this collection are grouped into three parts.

The first part, Theory and Methodology, is for articles on these topics. The second, Case Studies, prints research studies including the author s thorough analysis of a group under study that is substantiated by data from observations or a selected concept which deepens 12 13 a theoretical discourse while investigating an actual social manifestation.

The third, Ethnographic Research, prints those articles whose authors submit conceptually systematised research data gathered from their studied groups during their field research.

greitasis pažintys wheaton il

The future publications of this series will also carry works by authors from various academic fields analysing small societal groups and manifestations of popular culture. The collection is open to different methodological viewpoints and interdisciplinary pursuits.