Pasiūlymas galioja iki: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, Kairys J. A9 Įv.

No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without publisher s permission. Visos leidinio leidybos teisės saugomos. Šis leidinys arba kuri nors jo dalis negali būti dauginami, taisomi ar kitaip platinami be leidėjo sutikimo. Šiame numeryje išspausdinti dvidešimt šeši moksliniai straipsniai informacinių technologijų, švietimo tematika, kuriuos parengė autoriai iš įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų. Šiandien švietimo situacija ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje kelia vis naujus iššūkius, todėl mokslo indėlis yra ypatingai svarbus.

Alytaus kolegija, puoselėjanti inovatyvias idėjas ir skatinanti iniciatyvas švietimo ir technologijų srityse, skatina bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų mokslininkų ir dėstytojų sprendžiant aktualias aukštojo mokslo problemas. Labai tikiuosi, kad Redkolegijos darbas leidžiant žurnalą padės užmegzti glaudžius ryšius tarp institucijų, skatins bendradarbiavimą tarp būsimų straipsnių autorių ir žurnalo skaitytojų, o žurnalui bus skirta priderama vieta tarp kitų mokslinių žurnalų.

Vyriausioji redaktorė Doc. Kauno kolegija kryptingai į studijų procesą diegia e. Studijų kokybės užtikrinimu ir nuolatiniu jos tobulinimu kasdieniniame savo darbe užsiima dėstytojas. Nuo dėstytojo turimų kompetencijų, jo inovatyvumo priklauso mokymo stilius, metodai ir bendradarbiavimas su studentais siekiant mokymosi tikslų.

Posts navigation

Taip pat pateikiami studentų anketinės apklausos rezultatai, gauti po bandomojo farmakognozijos e. Įvadas XXI am. Naujausios technologijos randa savąją vietą ne tik mokslo atradimuose, bet ir švietimo įstaigose, kur vis labiau prarandamas tradicinis dėstymo įvaizdis. IT leidžia tradicinius mokymo procesus pakeisti dinamiškais, daro mokymą įdomesnį, lankstesnį ir turtingesnį.

Daug dėmesio skiriama e. Tyrimo objektas farmakognozijos e.

Greitasis Pažintys Chandler Az

Tyrimo tikslas apžvelgti bandomojo farmakognozijos e. Atskleisti farmakognozijos e. Apžvelgti studentų farmakognozijos e. Numatyti gaires farmakognozijos e. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, elektroninė studentų apklausa Dėstytojui tenkanti misija padėti studentui įgyti profesinę kvalifikaciją, atitinkančią šiuolaikinį technologijų, kultūros bei asmeninių gebėjimų lygį, verčia patį dėstytoją 60 pažintys australija siekti naujų kompetencijų ir kvalifikacijų, reikalingų jo profesinei greitasis pažintys chandler az [9].

No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without publisher s permission. Visos leidinio leidybos teisės saugomos.

Kiekviena institucija naujovių diegimą reglamentuoja įvairiais dokumentais. Kauno kolegijos direktoriaus m.

Šių nuostatų tikslas užtikrinti Kolegijos dėstomų e. Tuo remdamasis dėstytojas turi ne tik vykdyti reikalavimus, kurie gerina studijų kokybę, bet ir ieškoti būdų skatinti studentų motyvaciją naudotis pažangiomis informacijomis ir telekomunikacijos technologijomis, ugdyti jų bendrąsias kompetencijas ir individualizuoti mokymąsi[4].

Kauno kolegijos direktoriaus įsakymu metais patvirtintos Dėl e. Vienas iš pagrindinių programos uždavinių, susijusių su e-mokymo plėtra - tai e.

Žaidimai visiems. Siūlome vaikinams. Siūlome merginoms. Žaidimų apžvalgos.

Šime straipsnyje būtent atskleidžiamas šios programos tikslas ir uždaviniai. Kauno kolegija kartu su Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija m. Sisteminė Kauno ir Vilniaus technologijų ir dizaino greitasis pažintys chandler az dėstytojų kompetencijos plėtra" Nr.

Šie kursai ir davė pradžią daugeliui dėstytojų pabandyti savo dėstomą dalyką praturtinti inovacijomis. Virtuali mokymo aplinka Moodle angl. Kauno kolegijoje yra naudojama Moodle versija, ji papildyta Google Apps priemonėmis.

Welcome to Scribd!

Farmakognozijos E. Farmakognozijos, kaip mokslo, šaknys siekia gilią praeitį, o jos istorija tokia pat ilga, kaip ir žmonijos istorija. Pirmieji žinių apie vaistinius augalus požymiai priskiriami epochai prieš mūsų erą. Farmakognozijai tapti mokslu didžiausią įtaką padarė pagrindinis Dioskorido kūrinys De materia medica, kuriame jis sistemingai aprašė visus to meto mokslui žinomus augalinės, gyvulinės ir mineralinės kilmės medikamentus, sudarydamas savotišką žinių sąvadą apie farmaciją ir farmakologiją [2].

Kauno kolegijoje farmakotechnikos specialybės studentams dėstomas farmakognozijos dalykas, kurio metu studentai susipažįsta su farmakognozijos dalyko samprata, svarbiausiomis farmakognozijos dalyko sąvokomis ir terminais, žaliavų paruošų reikalavimais, vaistinių augalų tyrimo metodais, vaistinių žaliavų kokybę reglamentuojančiais dokumentais.

Išsiaiškina vaistinių augalinių žaliavų grupes, kaupiančias biologiškai aktyvias veikliąsias medžiagas, atskirus vaistinius augalus bei iš jų gaminamus vaistinius preparatus ir jų panaudojimą medicinoje.

Farmakotechnikos specialybė turi ilgametę profesinės veiklos ir studijų patirtį. Farmakotechnikos specialistai pradėti rengti Kauno P. Mažylio medicinos mokykloje m. Šiuolaikines profesinio rengimo reformas lemia naujos technologijos ir darbo procesų kaitos tendencijos, dėl kurių kinta žmonių veiklos sritys.

Keičiantis institucijos statusui, ekonominiams, socialiniams pokyčiams darbo rinkoje, ši studijų kryptis keitė studijų programos ir suteikiamos kvalifikacijos pavadinimus provizoriaus padėjėjai, asistentai, farmacininkai, farmakotechnikai, vaistininko padėjai farmakotechnikai.

greitasis pažintys chandler az atrium ayr greitasis pažintys

Farmakotechnikos studijų programa parengta įvertinus farmacijos specialistų poreikį Lietuvoje bei patirtį Europos sąjungos šalyse. Virtuali Moodle klasė farmakognozijos dalyko dėstyme naudojama kaip pagalbinė priemonė dirbant tradiciškai. Tai pavyzdys mišraus mokymo angl. Moodle aplinkoje pateikiamas e. Studentai gali e. Tradicinio dėstytojo vaidmuo keičiasi į virtualaus dėstytojo vaidmenį. Virtualus dėstytojas atlieka ne tik pedagogo, kuris geriausiai žino dalyko tikslus, mokymosi specifiką, bendravimo auditorijoje vaidmenį, bet ir vadybininko kviečia į kursą, organizuoja diskusijas, numato tikslus, kurie padeda pasiekti rezultatotechniko padeda studentams prisijungti prie virtualios aplinkosvisuomenininko skatina bendruomeniškumą, dalinimąsi patirtimi, tarptautiškumą.

To neatliksi virtualioje aplinkoje. Kontaktas su dėstytoju, farmakognozijos žinių panaudojimas bendravimo procese padeda geriau įsiminti ir realizuoti jas praktinėje veikloje, kas būdinga medicinos mokslams.

Testų rezultatai balai svarbi mokymosi duomenų forma [8]. Moodle aplinkoje kiekvienos pagrindinės temos pasitikrinimui pateikti mokomieji testai studentams, kuriais siekiama nustatyti kiekvieno studento individualaus darbo ypatumus - asmenines studentų motyvacijas, kiek tokios užduotis efektyvios gerinant mokymosi rezultatus.

Uploaded by

Mokomieji testai virtualioje klasėje, parengti dėstytojo, yra tiesiogiai susiję su tuo, kas dėstoma paskaitose. Testų privalumas studentams gali stebėti, kontroliuoti savo studijų rezultatų pasiekimo lygį kiekvienos temos rėmuose.

Ypač aktyvus studentų apsilankymas stebėtas prieš 9 10 farmakognozijos egzaminą testai buvo sprendžiami daug kartų. Galima buvo stebėti, kiek kartų studentas šią veiklą naudojo, kuriuo paros metu ir pasitaikiusias klaidas. Pastebėjus tokį studentų susidomėjimą dėstytojui belieka plėsti klausimų bazę, kas leistų taikyti skirtingus klausimų rinkinius kiekvienam studentui. Dėstytojo atsakomybė, gebėjimai, patirtis, žinios, suinteresuotumas bei išradingumas lemia e.

Tai yra vienas reikšmingiausių veiksnių, įtakojančių studijų kokybę.

greitasis pažintys chandler az pažintys esančios netoli twickenham

Tai taip pat užtikrina studentų aktyvumą ir akademinį sąžiningumą. Kompiuterinio egzamino testavimo sistemos panaudojimo privalumai studentui didinamas vertinimo objektyvumas, suvienodinami reikalavimai ir sąlygos, iš karto matomas įvertinimas, galima susipažinti su padarytomis klaidomis.

Allan Ir Barbara Pease - Kodel Vyrams Reikia Sekso o Moterims Meiles 2017 LT

Dėstytojui toks testavimas - tai ilgas ir kruopštus klausimų duomenų bazės kūrimas, kuris vėliau atsiperka, nes išlaisvina nuo rezultatų tikrinimo, jų skelbimo ir analizavimo.

Studentų anketinės apklausos rezultatų analizė po bandomojo farmakognozijos e. Kurse registruoti 25 trečio kurso farmakotechnikos studijų programos studentai. Mokymesi remtasi mišraus kurso teikimo modeliu, t. Kadangi tai naujovė farmakognozijos dalyko dėstyme, pagrindinis darbas auditorijoje vyko naudojant vieną kompiuterį su multimedijine įranga.

Sukurtas e. Tik atskirais atvejais atsikaitymai, egzaminas buvo naudojama auditorija, kurioje visi studentai turėjo kompiuterinę darbo vietą.

Su galimybe mokytis naudojant virtualią aplinką Moodle šie studentai susidūrė ne pirmą kartą. Prieš metus naudojant Moodle aplinką buvo studijuota informacinių technologijų ir chemijos dalykai. Lygiagrečiai su farmakognozija šie studentai naudojosi greitasis pažintys chandler az informacinių sistemų e.

Po kurso teikimo, išlaikius egzaminą, studentai buvo pakviesti įvertinti e.

greitasis pažintys chandler az pažinčių apps iphone

Apklausa vykdyta e-forma, talpinant nuorodą tame pat kurse. Į anketos klausimus atsakė visi 25 bandomojo kurso teikime dalyvavę studentai.

greitasis pažintys chandler az pažinčių snapeliai ant lizdų

Pati Moodle aplinka apie vartotojus, jų veiklas ir naudotus įrankius taip pat kaupia statistiką. Todėl galima paminėti keletą šios statistikos duomenų.

Vidutiniškai kiekvienam studentui tenka veikla. Į klausimą apie priežastis lėmusias naudotis šia virtualia klase Esantys patenkinti tokiu e.

Atsakymai į klausimą Kuriems teiginiams pritariame? Paklausti ką galėtumėte pasakyti apie Moodle aplinkos taikymą studentai pažymėjo: tai puiki priemonė mokytis savarankiškai, Manau, kad tai puiki mokymosi priemonė.

Tokie žodžiai apibūdina ekstazės, pakilimo, palaimos, džiugesio jausmus, beveik kiekvieno žmogaus kitados ir kažkaip patiriam us gyvenime. Jiems įkandin seka skausmas, kančia, širdgėla. Tūkstančius m etų žinovai gan nesėkmingai mėgina apibrėžti romantišką meilę, dažnai daro išvadą, kad ją paslaptingai valdo anapusinės jėgos - mistinės, antgamtinės, dvasinės. Visas kitas žmogaus emocijas, kaip antai nusim inim ą, nerim ą, baimę, visai ne­ sunku apibrėžti ir suklasifikuoti.

Ši aplinka turėtų būti taikoma daugelyje mokomųjų dalykų, Tai labai patogu norint pagilinti žinias, pasikartoti paskaitų medžiagą. Galimybė prisijungti bet greitasis pažintys chandler az metu leidžia pasirinkti patogų mokymuisi laiką. Atsakymai į klausimą Kokių veiklų ir įrankių dar pageidautumėte?

Šis planas yra ne-pasikartojantis greitis pažintys chandler az jums nereikia nieko daryti

Paprašyti išsakyti savo nuomonę apie farmakognozijos egzamino testą, pateiktą e. Į klausimą Ar pateikta mokymosi medžiaga yra pakankama, kad sugebėtumėte savarankiškai atlikti užduotis? Kad farmakognozijos dalyko galima mokytis nuotoliniu būdu sutinka Sėkmingam mokymo si proceso vystymui būtina tinkamai parinkti mokymo metodus, taikant naujas mokymo formas, kurios keičia mokymo procesą, didina studentų aktyvumą.

Prie to prisideda ir galimybė e. Atsakymai į klausimą Kokiu paros metu lankotes virtualioje klasėje?

greitasis pažintys chandler az pažintys reikia pertraukos

Pareiga padėti studentui įgyti profesinę kvalifikaciją, atitinkančią šiuolaikinį technologijų, kultūros bei asmeninių gebėjimų lygį, skatina nuolat tobulėti pačią aukštojo mokslo instituciją, dėstytojus ir tobulinti mokymo bazę. Institucinė parama ir nuolatinis kvalifikacijos kėlimas dėstytojus skatina į mokymo metodus kūrybiškai diegti inovatyvias technologijas.

Lygiai taip pat svarbu išlaikyti klasikines dėstymo vertybes dalykuose, kurie turi senas tradicijas. Inovatyvios ir klasikinės dėstymo vertybės turėtu darniai papildyti vieną kitą. Apžvelgus studentų farmakognozijos e.